วันที่ 9 เมษายน 2565 ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประเมินสมรรถนะของเด็กปฐมวัย วิทยากรโดย รศ.ดร. อรพรรณ บุตรกตัญญู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความคิดเห็น