วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2565 ได้เข้าร่วมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เรื่อง การขับเคลื่อน และพัฒนาเด็กปฐมวัย “หนุนเสริม เพิ่มคุณค่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน” จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ความคิดเห็น