วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เป็นวิทยากรสอนประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษมัลเบอร์รี่ ในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ต. เย้ยปราสาท อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์

ความคิดเห็น