วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ได้ร่วมพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น