วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ได้รับเชิญเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยในการจัดการความรู้สำหรับเด็กปฐมวัยยุคดิจิทัล ของ รศ.ดร. สรวงพร กุศลส่ง อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ความคิดเห็น