วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยอ่านผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5 E) เพื่อพัฒนาความคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซองแมว สังกัดเทศบาลตำบลแคนดง อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์

ความคิดเห็น