วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ได้รับเชิญเป็นผู้ช่วยอ่านผลงานทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ของนางนพนภา ชวนรัมย์ ครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดประชาชาติดงพลอง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อ. แคนดง จ. บุรีรัมย์

ความคิดเห็น