9  กันยายน 2565 บรรยายการออกแบบผลิตภัณฑ์และการสร้างสรรค์สื่ออนไลน์เพื่อการตลาด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น