ในวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ได้ร่วมเป็นวิทยากรประเมินพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองชุมเห็ด (วัดหนองไผ่น้อย)  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นเด็กก่อนวัยเรียน จำนวน 73 คน และผู้ปกครอง จำนวน 73 คน เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบพัฒนาการของเด็กและร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีพัฒนาการสมวัย

ไม่มีคำอธิบาย ไม่มีคำอธิบาย

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ ผู้คนกำลังนั่ง

ความคิดเห็น