ผู้วิจัย

นายนิยม ขุนรองรัมย์

บทคัดย่อ

หัวข้อวิจัย การใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเพิ่มจิตวิญญาณความเป็นครูกับนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ผู้ดำเนินการวิจัย ชนิสรา ไกรสีห์ และ นิยม ขุนรองรัมย์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรี ถุงแก้ว หน่วยงาน กลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ปีวิจัย 2564 บทคัดย่อ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลองมีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเพิ่มจิตวิญญาณความเป็นครู 2)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังการทดลองกลุ่มทดลองและควบคุมในกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเพิ่มจิตวิญญาณความเป็นครู 3)เพื่อเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังการทดลองกลุ่มทดลองในกิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเพิ่มจิตวิญญาณความเป็นครู กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาไทย ภาคการศึกษาที่ 2/2564 จำนวน 30 คน ได้มาจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสอบถามจิตวิญญาณความเป็นครู 2) กิจกรรมเพิ่มจิตวิญญาณความเป็นครูค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย() ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน (S.D.) โดยใช้ค่า (t-test dependent) ผลการวิจัยพบว่า 1.คะแนนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมและสูงกว่าคะแนนก่อนการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2.นักศึกษาที่เข้าร่วมกลุ่มทดลองมีคะแนนจิตวิญญาณความเป็นครูเพิ่มมากขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด ( 0.42,S.D. = 0.47)

บรรณานุกรม

บรรณานุกรม กระทรวงศึกษาธิการ.(2542)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภา ศุภลักษณ์ ทัดศรี และ อารยา พรายแย้ม, 2554 : ความเป็นเอกัตตาหรือปัจเจกบุคคล. โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์. (2545). มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะนนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข. สมหวัง พิธิยานุวัฒน์.(2558) ความมีคุณค่าสูงส่งความดีบุญกุศลคุณธรรม จริยธรรม การรู้จักผิดชอบชั่วดีมีจิตใจ สูงขึ้น โกศล ช่อผกา. (2542). พุทธกระบวนทัศน์เชิงนิเวศวิทยาแนวลึก.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล. จันทร์ฉาย พิทักษ์ศิริกุล.(2532).ผลของการจัดโปรแกรมฝึกความกล้าแสดงออกต่อความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม.กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ธวัชชัย เพ็งพินิจ.(2550,ธันวาคม).ศาสตร์ว่าด้วย)”ศาสตร์ว่าด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู”.เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2553, จากhttp://gotoknow.org/blog/spirituality/153240 ประเวศ วะสี (2547).ธรรมชาติของสรรพสิ่ง:การเข้าถึงความจริงทั้งหมด.กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

หน่วยงานการอ้างอิง

คณะครุศาสตร์

การใช้กิจกรรมการนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเพิ่มจิตวิญญาณความเป็นครูกับนักศึกษา

คณะครุศาสตร์  ชั้นปีที่ 3  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

Mental Health  and  Defense Mechanisms Teacher internship Faculty of Education Buriram Rajabhat  University

ความคิดเห็น