เป็นตัวแทนสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 8 กันยายน 2565 เวลา 09.30 -12.30 น. ทั้งนี้ มีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบอร์ดประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงผลงานให้เป็นที่ประจักษ์แก่คณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ชั้น 3 อาคาร 15

ความคิดเห็น