วันที่ 6-7 กันยายน 2565 เป็นวิทยากรโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนเทศบาล 2 เทศบาลโรงเรียนนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น