โครงการยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565    โรงเรียนเทศบาล 1  (ทีโอเอวิทยา)  อำเภอนางรอง  จังหวัดบุรีรัมย์

การศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต พร้อมที่จะทำประโยชน์ให้กับสังคมตามบทบาทและหน้าที่ของตนในฐานะพลเมืองดี  ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวถึง เป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีความมุ่งหมายในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรูJความสามารถและทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิต ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ตลอดจนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานั้น จำเป็นต้องพัฒนาองค์ประกอบและกระบวนการทางการศึกษาหลาย ๆ ด้านพร้อมกันไป    โดยกระบวนการที่สำคัญ ได้แก่ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการบริหาร และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งทั้งสามกระบวนการนี้ ต้องประสานสัมพันธ์กันเป็นอย่างดี จึงจะช่วยให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประสบผลสำเร็จตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

คุณภาพผูู้เรียนยังส่งผลต่อการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติที่มีรูปแบบหลากหลาย เช่น O-NET (Ordinary National Educational Test) คือ การทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติขั้นพื้นฐาน จัดสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 4 รายวิชา คือ ภาษาไทย   ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 5 รายวิชา คือ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ GAT (General Aptitude Test)  คือ การสอบวัดความถนัดทั่วไป และ PAT (Professional Aptitude Test) คือ การสอบวัดความถนัดเฉพาะทาง

 

ไฟล์แนบ

pdf ตัวอย่างแบบทดสอบฟิสิกส์

ขนาดไฟล์ 629 KB | จำนวนดาวน์โหลด 224 ครั้ง

ความคิดเห็น