สัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ U2T for BCG ตำบลสวายจีก
รับการตรวจเยี่ยมจากท่านผู้บริหารกรุณามาให้กำลังใจและให้คำแนะนำ
ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบล ท่านพี่อาจารย์  JongkonSiriprapa อาจารย์ อรุณรัศมี แสงศิลา และ อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร

ความคิดเห็น