วันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2565 ลงพื้นที่ร่วมกับวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

กิจกรรมที่ 1  การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษสามัลเบอร์รี่  ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่ 5 บ้านขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 

ความคิดเห็น