เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)

กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมสาหร่ายมัลเบอร์รี่ ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

ระหว่างวันที่ 3-4  กันยายน  2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่ 5 บ้านขามน้อย ตำบลเย้ยปราสาท อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

                                

ความคิดเห็น