โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอต่อแหล่งทุน”

ในวันศุกร์ที่  26 สิงหาคม 2565
ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น.
วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป พืชทองหลาง

 

ความคิดเห็น