วันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2565 จัดโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันเขียวสมุนไพร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น