การฝึกอบรม เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ำและการเพาะปลูกข้าว
ด้วยข้อมูลดัชนีเสี่ยงความแห้งแล้งเชิงพื้นที่

ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 – วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 (ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 วัน)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น