วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารในที่สาธารณะ” จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมีคุณภานุพงศ์ กรรณาธิกรณ์ ผู้ประกาศข่าวทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( ช่อง 5 ) เป็นวิทยากร

ความคิดเห็น