เข้าร่วมโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายใน เรื่อง “เทคนิคการสื่อสารในที่สาธารณะ”

จัดโดยงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

วันที่ 19 สิงหาคม 2565

 

 

ความคิดเห็น