19 สิงหาคม 2565 ขอบคุณสาขาวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติเชิญบรรยายฝึกอบรมพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรม MS Excel แบบขั้นสูง เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ความคิดเห็น