สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
“เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว”

18  – 20  สิงหาคม 2565   ณ อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์   มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รัฐบาลได้เห็นถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงได้มีมติคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เห็นชอบให้วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย โดยได้ขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นประชาชน เยาวชนไทยให้มีความตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ และเห็นความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์  ร่วมกับกลุ่มวิชาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ต่อเนื่องกันมา ซึ่งได้รับการตอบรับของโรงเรียนในจังหวัดแพร่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างดี ผลของการจัดงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ท้องถิ่นทราบถึงความสามารถและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย รวมทั้งช่วยกระตุ้นความสนใจและความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาได้อย่างมาก ซึ่งจะเห็นได้ว่าการจัดโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์นั้นส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแสดงถึงศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   พร้อมทั้งแสดงให้ท้องถิ่นและจังหวัดใกล้เคียงได้เล็งเห็นว่าทางมหาวิทยาลัยเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ขึ้น

ไฟล์แนบ

jpg 299889928_782730776378543_5391097709188392578_n

ขนาดไฟล์ 431 KB | จำนวนดาวน์โหลด 52 ครั้ง

jpg 299930664_782730669711887_2092978422598523016_n

ขนาดไฟล์ 339 KB | จำนวนดาวน์โหลด 46 ครั้ง

jpg 299975841_782730723045215_5059657128466433599_n

ขนาดไฟล์ 384 KB | จำนวนดาวน์โหลด 49 ครั้ง

jpg 300029859_782730739711880_98001428568089273_n

ขนาดไฟล์ 404 KB | จำนวนดาวน์โหลด 53 ครั้ง

jpg 300071008_782730983045189_6739134777665921289_n

ขนาดไฟล์ 304 KB | จำนวนดาวน์โหลด 50 ครั้ง

jpg 300172456_782730613045226_7864373462992039159_n

ขนาดไฟล์ 308 KB | จำนวนดาวน์โหลด 51 ครั้ง

jpg 300181975_782730959711858_8487265718115899649_n

ขนาดไฟล์ 401 KB | จำนวนดาวน์โหลด 68 ครั้ง

jpg 300208629_782730999711854_5630407470320977231_n

ขนาดไฟล์ 373 KB | จำนวนดาวน์โหลด 55 ครั้ง

ความคิดเห็น