เข้าร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
“พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

รศ.มาลิณี จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ พนักงานเจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในงาน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดการในครั้งนี้เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้ร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้แสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังรายละเอียดดังนี้

 

ความคิดเห็น