ดูแลและควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ของนักศึกษา สาขาวิชาระฐประศาสนศาสตร์ ปี4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โดยฝึกไปทั้งสิ้น 50 ชั่วโมง ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2565

ณ งานอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ควบคุมดูแลโดย นายคชาธร วงศ์นิมิตร

 

ความคิดเห็น