คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการประกวดราคาซื้อรถกระเช้า 6 ล้อ 🚙🚙🚙
18 สิงหาคม 2565 ✨✨
ณ กองการพัสดุ ชั้น4 อาคาร15 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น