นำนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สวดมนต์ตอนเย็น ณ วัดกลางพระอารามหลวง #โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม

ความคิดเห็น