ลงพื้นที่ประสานงานเตรียมความพร้อมในกิจกรรมอบรมฝึกปฏิบัติการ การทำน้ำพริกจิ้งหรีด Hi-Protein และการจัดทำดินพร้อมปลูกมูลจิ้งหรีด Hi-Growth ภายใต้โครงการ U2T for BCG ต.หนองใหญ่ อ.สตึก

ความคิดเห็น