วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “Geogebra กับการสร้างโจทย์อัตโนมัติ” โดยครูพงศักดิ์ วุฒิสันต์ ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งจัดโดยสมาคมครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ความคิดเห็น