โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้สถิติเพื่อการวิจัยในชั้นเรียน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2565

ความคิดเห็น