วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมโครงการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยในกิจกรรมช่วงเช้าได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ และช่วงบ่ายกำกับ ติดตามและให้คำปรึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ความคิดเห็น