วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการภาษาเขมรเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร หัวข้อ “การใช้ภาษาเขมรในสถานการณ์จริง”
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (วิชาโทภาษาเขมร)
มีนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุกท่าน
และขอขอบพระคุณ อาจารย์วนารัตน์ น้อยเล็ก ประธานหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายความรู้ในครั้งนี้

ความคิดเห็น