วันที่ 18 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.00 น. – 10.00 น.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองบุรีรัมย์
มาส่งลูกศิษย์ที่เราสอนสู่เส้นทางวิชาชีพสาธารสุข และถือโอกาสมาแจ้งนักศึกษาเพื่อขอ                                               จิตอาสาในการใช้เครื่องมือ DSPM ในการตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยและส่งเสริม                                                           พัฒนาการเด็กปฐมวัย ขอบพระคุณท่านอาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วม                                                     กิจกรรมในครั้งนี้
เวลา 10.00 น. – 11.00 น.    กิจกรรมงาน U2T ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
ขอบพระคุณอาจารย์ถาวรีย์ แสงงาม ที่ร่วมดำเนินการในการทำงานอย่างแข็งขัน
                                                              และขอบใจผู้ร่วมทีมที่ลงพื้นที่อย่างมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้
เวลา 11.00 น. – 12.30 น.    ทำประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
เวลา 12.30 น. – 13.30 น.    พักรับประทานอาหาร
เวลา 13.30 น. – 16.30 น.    ลงพื้นที่ และสาธิตการตรวจ DSPM กับนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์จิตอาสา เพื่อเตรียม
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยกิจกรรมจะเน้นทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ขอบพระคุณานอาจารย์ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ ที่พาลงพื้นที่และขอบใจ
นักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์จิตอาสา ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำงานไปด้วยกัน
เวลา 16.30 น. – 19.00 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 19.00 น. – 20.30 น.    ประชุม Case Conference
เวลา 20.30 น. – 21.30 น.    รับประทานอาหารเย็น
เวลา 21.30 น. – 23.00 น.    เตรียมรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์
เวลา 23.00 น. – 00.30 น.  ทำประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ

ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้เสมอมา…ขอบคุณกัลยาณมิตรที่อยู่เคียงข้างเสมอ และให้คำแนะนำดีๆ

 

ความคิดเห็น