วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการภาษาเขมรเพื่อการปฏิบัติงานในองค์กร หัวข้อ “ภาษาเขมรเพื่อการล่าม” สำหรับนักศึกษาสาขา ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (วิชาโทภาษาเขมร) มีนักศึกษากลุ่มเป้าหมาย อาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และบุคคลภายนอกผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 50 คน

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการ และขอขอบพระคุณ พันตรีหญิง ดร.หงษ์ลดา กล้าหาญ ล่ามประจำกระทรวงกลาโหม ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งนี้

ความคิดเห็น