วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ ห้องประชุมสิริวิชญากร 2 สำนักงานคณะครุศาสตร์ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมการสัมมนานักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) และวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาตนเองให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ความคิดเห็น