มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การปฐมนิเทศน์อาจารย์ประจำตำบล โครงการ U2T for BCG  แบบออนไลน์

วันที่ 8 ก.ค. 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00-10.00 น. ผ่านทางโปรแกรม Microsoft Team ที่ลิงก์ https://bit.ly/3Ig9PE

ความคิดเห็น