วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 นำเสนอผลิตภัณฑ์ประจำตำบลถาววร อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้โครงการ U2T for BCG และการปฐมนิเทศอาจารย์ประจำตำบลโครงการ U2T for BCG มรภ.บร. นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิราณี จุโฑปะมา รองอธิการบดีฯ ฝ่ายงานบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโครงการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารโครงการ U2T จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อมอบแนวทางการปฏิบัติโครงการฯแก่อาจารย์ประจำตำบลทุกท่าน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการบริหารโครงการฯ

ความคิดเห็น