ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2564

ณ ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้น 4 ห้อง 1941 อาคารสิริวิชญากรอาคาร 19 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และระบบออนไลน์ Zoom

ได้คะแนนที่ได้ 4.26/5 ระดับดีมาก

ความคิดเห็น