การประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔
ในวันอังคารที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ห้องพักอาจารย์ ๒๕๐๓๐๒ ชั้น ๓ อาคาร๒๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ทำหน้าที่อาจารย์ประจำหลักสูตรและเลขานุการการประกันคุณภาพการศึกษา
คะแนนที่ 3.92
ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างสูงค่ะ
ผศ.สมเกียรติ คู่ทวีกุล
รศ.ดร.เชษฐา จักรไชย
อาจารย์ธิดา จินดามณี

ความคิดเห็น