สาขาวิชาภาษาไทย (Thai Program)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยรับการตรวจประเมิน วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet ผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาไทย 4.12

ความคิดเห็น