๓ กรกฎา ๖๕
ขอบคุณทางราชภัฏร้อยเอ็ด ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรประจำกลุ่ม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp) สำหรับนิสิตนักศึกษา ในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 5

ความคิดเห็น