วันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ U2T for BCG (รอบ2) ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น