ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development ) รอบที่ 2 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร 15 ในรูปแบบออนไลน์

ความคิดเห็น