คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาลิฟต์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวิชิราลงกรณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2565
ณ กองการพัสดุ ชั้น4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น