เข้าร่วมโครงการผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสร้างความเป็นเลิศสู่สากล
วัที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องปฏิบัติการคแมพิวเตอร์หงส์พันธ์ ชั้น 2 อาคารนวัตปัญญา

ความคิดเห็น