ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG รูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565

ความคิดเห็น