ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  ได้จัดทำ

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) ประกอบกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)

 

ความคิดเห็น