วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์โครงการ U2T for BCG ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น