วันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕
คณะครุศาสตร์ได้จัดมีการประชุมทำความเข้าใจ เกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในโครงการ U2T และ พูดคุยถึงการเขียนโครงการ การประชุมจัดในรูปแบบ Online ระบบ Google Meet โดยมีท่านคณบดี ท่านรองคณบดี และแอดมินประจำคณะให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา

ความคิดเห็น