วันที่ 26 มิถุนายน 2565 นิเทศติดตามครูพัฒนาท้องถิ่นในโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะเข้าสู่วิชาชีพ รุ่นที่ 5 (บรรจุปี พ.ศ. 2563) รอบ 2 เครือข่ายจังหวัดบุรีรัมย์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (สาย ผศ.ไพรัชช์ จันทร์งาม) จำนวนครู 3 คน

ความคิดเห็น